Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest opracowana zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym szczególnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dokument ten ma na celu przedstawienie standardów i praktyk stosowanych przez KantorDollar.pl w zakresie ochrony prywatności użytkowników.

Definicja Danych Osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba ta może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora lub innych czynników specyficznych. W kontekście korzystania z serwisu KantorDollar, danymi osobowymi są między innymi adres e-mail, adres IP, a także inne informacje przekazywane przez użytkowników w ramach świadczenia usług przez portal.

Administrator Danych Osobowych

KantorDollar, z siedzibą w Warszawie, pełni funkcję Administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu. Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro (at) adsweb.pl.

Podstawy Przetwarzania Danych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie kilku fundamentów prawnych określonych w RODO:

  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy,
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Okres Przetwarzania Danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, przy zachowaniu zasad minimalizacji i aktualności danych.

Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przekazywanie Danych Podmiotom Trzecim

Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w przypadkach uzasadnionych i niezbędnych, przy zapewnieniu odpowiednich środków ochrony danych i zachowaniu poufności.

Pliki Cookies i Inne Technologie

KantorDollar wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie do poprawy jakości świadczonych usług. Użytkownicy mają możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies poprzez swoje przeglądarki.

Zmiany w Polityce Prywatności

KantorDollar zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszystkie zmiany będą komunikowane użytkownikom za pośrednictwem serwisu internetowego KantorDollar.